Interests
avatar

Trung tâm Goldenlifes

0
0
0
  • Hệ thống giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân.
  • Giảng viên đã tham gia hàng trăm khóa học, hội thảo và đọc hàng ngàn cuốn sách.
  • Là Youtuber tạo động lực số 1 Việt Nam.
  • Muốn mang đến những kiến thức quý báu cho triệu người Việt Nam.
Trung tâm Goldenlifes
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trung tâm Goldenlifes

ABOUT
  • Hệ thống giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân.
  • Giảng viên đã tham gia hàng trăm khóa học, hội thảo và đọc hàng ngàn cuốn sách.
  • Là Youtuber tạo động lực số 1 Việt Nam.
  • Muốn mang đến những kiến thức quý báu cho triệu người Việt Nam.
TOP COURSES

No Related Course