Interests
avatar

Trần Văn Hải

0
0
0
  • Thạc Sĩ Tài Chính Học Viện Tài Chính, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
  • Chủ nhiệm Hội nguồn nhân lực Việt Nam HR Global.
  • Có nhiều năm đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam.
Trần Văn Hải
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Văn Hải

ABOUT
  • Thạc Sĩ Tài Chính Học Viện Tài Chính, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
  • Chủ nhiệm Hội nguồn nhân lực Việt Nam HR Global.
  • Có nhiều năm đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam.
TOP COURSES