Interests
avatar

Phùng Viết Bình

0
0
0
 • Công việc trải qua:
 • Cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank: 3 năm.
 • Trưởng phòng đầu tư Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: 3 năm.
 • Phó phòng đầu tư Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu: 1 năm.
 • Kinh nghiệm làm việc:
 • Xây dựng mô hình dự án đầu tư tại Bộ phân đầu tư doanh nghiệp.
 • Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại.
 • Kinh nghiệm phân tích đánh giá hiệu quả tài chính tại Công ty Quỹ đầu tư.
Phùng Viết Bình
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phùng Viết Bình

ABOUT
 • Công việc trải qua:
 • Cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank: 3 năm.
 • Trưởng phòng đầu tư Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: 3 năm.
 • Phó phòng đầu tư Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu: 1 năm.
 • Kinh nghiệm làm việc:
 • Xây dựng mô hình dự án đầu tư tại Bộ phân đầu tư doanh nghiệp.
 • Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại.
 • Kinh nghiệm phân tích đánh giá hiệu quả tài chính tại Công ty Quỹ đầu tư.
TOP COURSES

No Related Course