Interests
avatar

Phạm Thị Thùy Dung

0
0
0
  • Brand Manager - Trang sức KJ
  • Nghiên cứu sinh- TNI Business School
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing
Phạm Thị Thùy Dung
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Thị Thùy Dung

ABOUT
  • Brand Manager - Trang sức KJ
  • Nghiên cứu sinh- TNI Business School
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing
TOP COURSES

No Related Course