Interests
avatar

Nguyễn Trịnh Anh Khoa

0
0
0
  • Trưởng phòng Công ty Chứng khoán VNDIRECT, chi nhánh Đà Nẵng.
  • 12 năm kinh nghiệm tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Đào tạo hơn 500 nhà đầu tư tự tin tham gia thị trường chứng khoán.
  • Diễn giả hơn 100 buổi hội thảo đầu tư chứng khoán tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
  • Quản lý vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
Nguyễn Trịnh Anh Khoa
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Trịnh Anh Khoa

ABOUT
  • Trưởng phòng Công ty Chứng khoán VNDIRECT, chi nhánh Đà Nẵng.
  • 12 năm kinh nghiệm tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Đào tạo hơn 500 nhà đầu tư tự tin tham gia thị trường chứng khoán.
  • Diễn giả hơn 100 buổi hội thảo đầu tư chứng khoán tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
  • Quản lý vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
TOP COURSES

No Related Course