Interests
avatar

Nguyễn Lê Hồng Phương

0
0
0
  • Gv chơi Harmonica hơn 10 năm, đã dạy hơn 1000 học sinh
  • Phương pháp dạy đã được đúc kết nhiều năm và đã có sách dạy riêng do giảng viên tự thiết kế
Nguyễn Lê Hồng Phương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Lê Hồng Phương

ABOUT
  • Gv chơi Harmonica hơn 10 năm, đã dạy hơn 1000 học sinh
  • Phương pháp dạy đã được đúc kết nhiều năm và đã có sách dạy riêng do giảng viên tự thiết kế
TOP COURSES

No Related Course