Interests
avatar

Lê Tấn Đạt

1
0
0
  • Đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận The Big Friends.
  • Dịch giả của hai quyển sách Vượt Qua Chứng Tự Kỷ và Hỗ Trợ Trẻ Tự Kỷ.
  • Có kinh nghiệm 4000 giờ làm việc với các gia đình có trẻ tự kỷ.
  • 2013 - 2017: Đã chia sẻ phương pháp can thiệp tại nhà cho hơn 1200 gia đình có con tự kỷ và giúp đỡ nhiều người tự kỷ có được những tiến bộ tích cực.- 2013 - 2017: Đã chia sẻ phương pháp can thiệp tại nhà cho hơn 1200 gia đình có con tự kỷ và giúp đỡ nhiều người tự kỷ có được những tiến bộ tích cực.
Lê Tấn Đạt
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Lê Tấn Đạt

ABOUT
  • Đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận The Big Friends.
  • Dịch giả của hai quyển sách Vượt Qua Chứng Tự Kỷ và Hỗ Trợ Trẻ Tự Kỷ.
  • Có kinh nghiệm 4000 giờ làm việc với các gia đình có trẻ tự kỷ.
  • 2013 - 2017: Đã chia sẻ phương pháp can thiệp tại nhà cho hơn 1200 gia đình có con tự kỷ và giúp đỡ nhiều người tự kỷ có được những tiến bộ tích cực.- 2013 - 2017: Đã chia sẻ phương pháp can thiệp tại nhà cho hơn 1200 gia đình có con tự kỷ và giúp đỡ nhiều người tự kỷ có được những tiến bộ tích cực.
TOP COURSES
Loading...