Interests
avatar

Hữu Hùng Cấn

0
0
0
  • 3 năm kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc.
  • 7 năm kinh nghiệm trên thương trường kinh doanh.
  • Giám đốc 1 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực sản phẩm thiết bị công nghệ.
Hữu Hùng Cấn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hữu Hùng Cấn

ABOUT
  • 3 năm kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc.
  • 7 năm kinh nghiệm trên thương trường kinh doanh.
  • Giám đốc 1 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực sản phẩm thiết bị công nghệ.
TOP COURSES

No Related Course