Interests
avatar

Đặng Ngọc Trung

1
5
1
  • 2013 - 2014: Tham gia dạy học xóa mũ chữ cho trẻ em vùng khó khăn.
  • 2014 - 2016: Nghiên cứu khoa học tại khoa Hóa - Đại học Đà Lạt.
  • 2016 - 2017: Học tập tại Trung Tâm hợp tác Chuyên Gia và Kỹ Thuật với nước ngoài.
  • 2017 - Nay: Nghiên cứu phát triển thiết bị dạy học cảm biến của Singapore vào Việt Nam.
  • Đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm.
Đặng Ngọc Trung
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

Đặng Ngọc Trung

ABOUT
  • 2013 - 2014: Tham gia dạy học xóa mũ chữ cho trẻ em vùng khó khăn.
  • 2014 - 2016: Nghiên cứu khoa học tại khoa Hóa - Đại học Đà Lạt.
  • 2016 - 2017: Học tập tại Trung Tâm hợp tác Chuyên Gia và Kỹ Thuật với nước ngoài.
  • 2017 - Nay: Nghiên cứu phát triển thiết bị dạy học cảm biến của Singapore vào Việt Nam.
  • Đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm.
TOP COURSES
Loading...