Danh mục
0
0
Vũ Danh Thắng
Học viên: 16
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Nguyên Giám đốc Đào tạo Tập đoàn CENGROUP
  • Phụ trách đạo tạo Tập đoàn TNR HOLDINGS,TNC HOLDINGS
  • Giảng viên Đào tạo cao cấp

Tất cả khoá học