Interests

VN

avatar

Trịnh Quang Minh

1
3
3
  • Giảng viên tin học dạy tin học văn phòng, tin học căn bản, tin học quản lý tại trường đại học được 11 năm kinh nghiệm.
  • Giảng viên tại trường đại học Tây Đô. Hỗ trợ học thuật cho CLB CNTT của trường đại học.
  • 1 số kinh nghiệm, thành tích nổi bật liên quan đến lĩnh vực giảng dạy: Dạy Chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao theo chuẩn đầu ra của Trường đại học Tây Đô, dạy tin học chuyên ngành với phần mềm SPSS.
  • Hỗ trợ tin học văn phòng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại doanh nghiệp. Hỗ trợ tin học văn phòng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại doanh nghiệp.
Trịnh Quang Minh
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 3

Trịnh Quang Minh

About
  • Giảng viên tin học dạy tin học văn phòng, tin học căn bản, tin học quản lý tại trường đại học được 11 năm kinh nghiệm.
  • Giảng viên tại trường đại học Tây Đô. Hỗ trợ học thuật cho CLB CNTT của trường đại học.
  • 1 số kinh nghiệm, thành tích nổi bật liên quan đến lĩnh vực giảng dạy: Dạy Chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao theo chuẩn đầu ra của Trường đại học Tây Đô, dạy tin học chuyên ngành với phần mềm SPSS.
  • Hỗ trợ tin học văn phòng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại doanh nghiệp. Hỗ trợ tin học văn phòng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại doanh nghiệp.
Top Courses
Loading...