Interests

VN

avatar

Trần Mạnh Chiến

1
5
0
  • CEO chuỗi cửa hàng Bác Tôm với hơn 20 cơ sở.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
  • Từng trải qua vị trí nghiên cứu viên của Bộ Nông nghiệp, Chuyên gia chuỗi giá trị của các tổ chức quốc tế (CIAT, Helvetas, ActionAid, Oxfam).
  • Từng học về chuỗi giá trị tại Đại học Larenstein, Hà Lan; Health Coach với Integrative Nutrition (Hoa Kỳ).
Trần Mạnh Chiến
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Trần Mạnh Chiến

About
  • CEO chuỗi cửa hàng Bác Tôm với hơn 20 cơ sở.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
  • Từng trải qua vị trí nghiên cứu viên của Bộ Nông nghiệp, Chuyên gia chuỗi giá trị của các tổ chức quốc tế (CIAT, Helvetas, ActionAid, Oxfam).
  • Từng học về chuỗi giá trị tại Đại học Larenstein, Hà Lan; Health Coach với Integrative Nutrition (Hoa Kỳ).
Top Courses
Loading...