Interests

VN

avatar

Ths. Lương Hoàng Hướng & Ths. Nguyễn Hùng Dũng

0
0
0
 • Thạc sĩ: Nguyễn Hùng Dũng - Giảng viên đào tạo Kỹ thuật Phần mềm, Mạng máy tính & An toàn - An ninh Thông tin tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ
 • Các chứng nhận đạt khác:
 • Chứng nhận khóa tập huấn giảng dạy kỹ sư cơ bản (FE) tại Nhật Bản.
 • Windows Server 2008 Active Directo- Chứng nhận kỹ năng giảng dạy theo chuẩn quốc tế Aptech.ry, Configuring
 • Kinh nghiệm:
 • Quản trị Phòng học & Quản trị Hệ thống tại CUSC: 2005 - 2007 (CUSC).
 • Giảng viên: 2008-nay.
 • Nghiên cứu: An toàn - An ninh thông tin, Big Data, Hệ thống hỗ trợ ra quyết định.
 • Thạc sĩ: Lương Hoàng Hướng - Giảng viên đào tạo Kỹ thuật Phần mềm, Mạng máy tính & An toàn - An ninh Thông tin tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ
 • Các chứng nhận Microsoft:
 • Pro: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .Net Framework 4.0
 • Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
 • Pro: Windows Server 2008, Server Admininstrator
 • Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
 • Kinh nghiệm:
 • Giảng viên: 2011-nay.
 • Nghiên cứu: An toàn - An ninh thông tin, IoT, Mô hình hóa & Mô phỏng.
Ths. Lương Hoàng Hướng & Ths. Nguyễn Hùng Dũng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Ths. Lương Hoàng Hướng & Ths. Nguyễn Hùng Dũng

About
 • Thạc sĩ: Nguyễn Hùng Dũng - Giảng viên đào tạo Kỹ thuật Phần mềm, Mạng máy tính & An toàn - An ninh Thông tin tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ
 • Các chứng nhận đạt khác:
 • Chứng nhận khóa tập huấn giảng dạy kỹ sư cơ bản (FE) tại Nhật Bản.
 • Windows Server 2008 Active Directo- Chứng nhận kỹ năng giảng dạy theo chuẩn quốc tế Aptech.ry, Configuring
 • Kinh nghiệm:
 • Quản trị Phòng học & Quản trị Hệ thống tại CUSC: 2005 - 2007 (CUSC).
 • Giảng viên: 2008-nay.
 • Nghiên cứu: An toàn - An ninh thông tin, Big Data, Hệ thống hỗ trợ ra quyết định.
 • Thạc sĩ: Lương Hoàng Hướng - Giảng viên đào tạo Kỹ thuật Phần mềm, Mạng máy tính & An toàn - An ninh Thông tin tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ
 • Các chứng nhận Microsoft:
 • Pro: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .Net Framework 4.0
 • Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
 • Pro: Windows Server 2008, Server Admininstrator
 • Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
 • Kinh nghiệm:
 • Giảng viên: 2011-nay.
 • Nghiên cứu: An toàn - An ninh thông tin, IoT, Mô hình hóa & Mô phỏng.
Top Courses

No Related Course