Danh mục
0
0
Thị Ánh Tuyết Tường
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Cơ quan công tác: Làm việc tại Hội sở chính - Ngân hàng TMCP Quân đội. Thông tin quá trình công tác như sau:
  • Từ T8/2005 - T11/2005: Làm việc tại Trung tâm Thẻ. Các chức danh đã trải qua: Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ, Trưởng Bộ phận Phát hành thẻ và Dịch vụ khách hàng.
  • Từ T11/2005 - T5/2017: Làm việc tại Ban Phát triển Dịch vụ: Thư ký Ban Phát triển Dịch vụ

Tất cả khoá học