Interests

VN

avatar

Thị Ánh Tuyết Tường

1
0
0
  • Cơ quan công tác: Làm việc tại Hội sở chính - Ngân hàng TMCP Quân đội. Thông tin quá trình công tác như sau:
  • Từ T8/2005 - T11/2005: Làm việc tại Trung tâm Thẻ. Các chức danh đã trải qua: Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ, Trưởng Bộ phận Phát hành thẻ và Dịch vụ khách hàng.
  • Từ T11/2005 - T5/2017: Làm việc tại Ban Phát triển Dịch vụ: Thư ký Ban Phát triển Dịch vụ
  • Từ T5/2017 --> Nay: Làm việc tại Trung tâm Sáng tạo số - Khối Ngân hàng số: Thiết kế và phát triển dịch vụ kênh ngân hàng số.
Thị Ánh Tuyết Tường
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Thị Ánh Tuyết Tường

About
  • Cơ quan công tác: Làm việc tại Hội sở chính - Ngân hàng TMCP Quân đội. Thông tin quá trình công tác như sau:
  • Từ T8/2005 - T11/2005: Làm việc tại Trung tâm Thẻ. Các chức danh đã trải qua: Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ, Trưởng Bộ phận Phát hành thẻ và Dịch vụ khách hàng.
  • Từ T11/2005 - T5/2017: Làm việc tại Ban Phát triển Dịch vụ: Thư ký Ban Phát triển Dịch vụ
  • Từ T5/2017 --> Nay: Làm việc tại Trung tâm Sáng tạo số - Khối Ngân hàng số: Thiết kế và phát triển dịch vụ kênh ngân hàng số.
Top Courses
Loading...