Danh mục
0
0
PHAN ĐẮC HOAN
Học viên: 13
Khóa học: 11

Kinh nghiệm

  • Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
  • Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế năm 2012.
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.

Tất cả khoá học