Danh mục
0
0
Phạm Tuấn Anh
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ, chứng chỉ từ VTB ISTQB cho giảng viên dạy kiểm định phần mềm, 2012. (http://www.testerpro.org/)
  • Làm quen với nghề kiểm định phần mềm ở Việt Nam từ 1996.
  • Tiếp cận lý thuyết IBM Rational Unified Process (RUP) từ 1995.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan