Interests

VN

avatar

Phạm Tuấn Anh

0
0
0
  • Thạc sĩ, chứng chỉ từ VTB ISTQB cho giảng viên dạy kiểm định phần mềm, 2012. (http://www.testerpro.org/)
  • Làm quen với nghề kiểm định phần mềm ở Việt Nam từ 1996.
  • Tiếp cận lý thuyết IBM Rational Unified Process (RUP) từ 1995.
  • Gia công phần mềm cho 24MB, Luvina, FPT Software từ 1995.
  • Giảng dạy tại Đại học FPT từ 2008, Đại học trực tuyến Funix từ 2015.
Phạm Tuấn Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Tuấn Anh

About
  • Thạc sĩ, chứng chỉ từ VTB ISTQB cho giảng viên dạy kiểm định phần mềm, 2012. (http://www.testerpro.org/)
  • Làm quen với nghề kiểm định phần mềm ở Việt Nam từ 1996.
  • Tiếp cận lý thuyết IBM Rational Unified Process (RUP) từ 1995.
  • Gia công phần mềm cho 24MB, Luvina, FPT Software từ 1995.
  • Giảng dạy tại Đại học FPT từ 2008, Đại học trực tuyến Funix từ 2015.
Top Courses

No Related Course