Interests

VN

avatar

Phạm Hồng Phong

1
3.7
0
 • 4 năm kinh nghiệm làm việc với PHP+ Mysql.
 • Triển khai nhiều hệ thống lớn sử dụng các framework như Yii, Zend,Ci. Sử dụng nhiều công nghệ caching như redis, memcache.
 • Kinh nghiệm làm việc với các search engine: solr, elastics
 • Kinh ngiệm làm việc với NoSQL: mongoDB, Cassandra
 • 1 năm kinh nghiệm với big data và python. Hệ thống tính toán phân tán: apache spark, hadoop
 • Hiện đang là senior software engineer tại công ty Orenj Technology
Phạm Hồng Phong
Courses: 1
Rating: 3.7
Followers: 0

Phạm Hồng Phong

About
 • 4 năm kinh nghiệm làm việc với PHP+ Mysql.
 • Triển khai nhiều hệ thống lớn sử dụng các framework như Yii, Zend,Ci. Sử dụng nhiều công nghệ caching như redis, memcache.
 • Kinh nghiệm làm việc với các search engine: solr, elastics
 • Kinh ngiệm làm việc với NoSQL: mongoDB, Cassandra
 • 1 năm kinh nghiệm với big data và python. Hệ thống tính toán phân tán: apache spark, hadoop
 • Hiện đang là senior software engineer tại công ty Orenj Technology
Top Courses
Loading...