Danh mục
0
0
Phạm Hoàng Hiếu
Học viên: 3
Khóa học: 2

Kinh nghiệm

  • Hiện tại đang làm tại phòng NOC thuộc Công Ty TPCOMS.
  • Có 3 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu an toàn thông tin.
  • Có 2 năm dạy kèm học sinh, sinh viên về an toàn thông tin.

Tất cả khoá học