Interests

VN

avatar

Nhóm tác giả Đại Học Sư Phạm TP. HCM

11
2.8
0
 • ThS. Nguyễn Thị Thu Vân
 • Khoa Ngoại ngữ Đại học Sài Gòn
 • Phó trưởng bộ môn Sư phạm Anh
 • 14 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
 • ThS. Lê Nguyễn Như Anh
 • Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
 • ThS. Bùi Thị Phương Thảo
 • Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
 • ThS. Đào Thị Minh Thư
 • Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
Nhóm tác giả Đại Học Sư Phạm TP. HCM
Courses: 11
Rating: 2.8
Followers: 0

Nhóm tác giả Đại Học Sư Phạm TP. HCM

About
 • ThS. Nguyễn Thị Thu Vân
 • Khoa Ngoại ngữ Đại học Sài Gòn
 • Phó trưởng bộ môn Sư phạm Anh
 • 14 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
 • ThS. Lê Nguyễn Như Anh
 • Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
 • ThS. Bùi Thị Phương Thảo
 • Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
 • ThS. Đào Thị Minh Thư
 • Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...