Interests

VN

avatar

Nguyễn Tiến Dương

1
3.5
0
  • Giảng viên hiện tại đang công tác tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & PTNT.
  • Đã có trên 8 năm làm việc trong lĩnh vực về viễn thám, bản đồ, tài nguyên nước tại các dự án sản xuất, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước.
  • Đã thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, giảng dạy cho địa phương và hợp tác với 1 số Viện nghiên cứu, trường Đại học về chuyên ngành liên quan.
Nguyễn Tiến Dương
Courses: 1
Rating: 3.5
Followers: 0

Nguyễn Tiến Dương

About
  • Giảng viên hiện tại đang công tác tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & PTNT.
  • Đã có trên 8 năm làm việc trong lĩnh vực về viễn thám, bản đồ, tài nguyên nước tại các dự án sản xuất, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước.
  • Đã thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, giảng dạy cho địa phương và hợp tác với 1 số Viện nghiên cứu, trường Đại học về chuyên ngành liên quan.
Top Courses
Loading...