Interests

VN

avatar

Nguyễn Thu Hương

0
0
0
  • Á hậu Quý bà Thế giới Nguyễn Thu Hương.
  • Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Sự kiện Nam Hương.
  • Chuyên gia tư vấn Chiến lược Thương hiệu và Danh hiệu.
  • Nhà sáng lập và điều hành mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế và mạng lưới Phong cách Doanh nhân Quốc tế.
  • Chủ tịch Học viện Đào tạo và Xây dựng Hình tượng Chuyên nghiệp Pro Image.
Nguyễn Thu Hương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thu Hương

About
  • Á hậu Quý bà Thế giới Nguyễn Thu Hương.
  • Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Sự kiện Nam Hương.
  • Chuyên gia tư vấn Chiến lược Thương hiệu và Danh hiệu.
  • Nhà sáng lập và điều hành mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế và mạng lưới Phong cách Doanh nhân Quốc tế.
  • Chủ tịch Học viện Đào tạo và Xây dựng Hình tượng Chuyên nghiệp Pro Image.
Top Courses

No Related Course