Interests

VN

avatar

Nguyễn Anh Phương

1
2.3
0
  • Hiện đang là một full stack developear và làm việc cho BMI System.
  • Làm việc cho BMI System.
  • Có kinh nghiệm phong phú về PHP hiện đại PHP như Laravel, Yii2 PHP, AngularJS, ReactJs, máy chủ Linux (Ubuntu, Centos và Webservers Apache/Nginx), Thiết kế Web và Thiết kế WebApp (kỹ năng UI/UX tốt).
  • Hiểu biết thông thạo và thực hành các dịch vụ của Google như Google Analytics, công cụ quản trị trang web của Google, Google DFP, Adwords..
  • Viết web và tạo api cho ứng dụng điện thoại di động.
Nguyễn Anh Phương
Courses: 1
Rating: 2.3
Followers: 0

Nguyễn Anh Phương

About
  • Hiện đang là một full stack developear và làm việc cho BMI System.
  • Làm việc cho BMI System.
  • Có kinh nghiệm phong phú về PHP hiện đại PHP như Laravel, Yii2 PHP, AngularJS, ReactJs, máy chủ Linux (Ubuntu, Centos và Webservers Apache/Nginx), Thiết kế Web và Thiết kế WebApp (kỹ năng UI/UX tốt).
  • Hiểu biết thông thạo và thực hành các dịch vụ của Google như Google Analytics, công cụ quản trị trang web của Google, Google DFP, Adwords..
  • Viết web và tạo api cho ứng dụng điện thoại di động.
Top Courses

No Related Course