Danh mục
0
0
Nguyễn Anh Phương
Học viên: 0
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Hiện đang là một full stack developear và làm việc cho BMI System.
  • Làm việc cho BMI System.
  • Có kinh nghiệm phong phú về PHP hiện đại PHP như Laravel, Yii2 PHP, AngularJS, ReactJs, máy chủ Linux (Ubuntu, Centos và Webservers Apache/Nginx), Thiết kế Web và Thiết kế WebApp (kỹ năng UI/UX tốt).

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan