Interests

VN

avatar

Lưu Thành Nhựt

0
0
0
  • Giảng viên là kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, làm việc với lập trình, đặc biệt là Java và Android.
  • Giảng viên có chứng chỉ sư phạm và chứng chỉ sư phạm giảng dạy Android quốc tế của ATP cấp, giá trị toàn cầu và bằng IELTS.
  • Android developer ở FPT Software HCM.
  • Hardware design engineer ở Renesas Design Viet Nam.
Lưu Thành Nhựt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lưu Thành Nhựt

About
  • Giảng viên là kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, làm việc với lập trình, đặc biệt là Java và Android.
  • Giảng viên có chứng chỉ sư phạm và chứng chỉ sư phạm giảng dạy Android quốc tế của ATP cấp, giá trị toàn cầu và bằng IELTS.
  • Android developer ở FPT Software HCM.
  • Hardware design engineer ở Renesas Design Viet Nam.
Top Courses

No Related Course