Danh mục
0
0
Hồ Ngọc Lan Anh
Học viên: 17
Khóa học: 2

Kinh nghiệm

  • Giám đốc Đào tạo, Công ty cổ phần Giáo dục và Công nghệ VINUS - kinh nghiệm 13 năm nghiên cứu, áp dụng và chia sẻ các bộ môn cổ học phương Đông.
  • Trực tiếp tư vấn, đào tạo các bộ môn "Hiểu con người" cho hơn 10.000 người và 50 doanh nghiệp tại Việt Nam.
  • Chủ tịch JCI Central Saigon năm 2017 là chi hội hoạt động các dự án xã hội về lĩnh vực Giáo dục, Công nghệ, Sức khỏe.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan