Danh mục
0
0
Đào Việt Hồng
Học viên: 1
Khóa học: 3736

Kinh nghiệm

  • Giáo viên kinh nghiệm trên 10 năm dạy tin học các trường nghề, trường THPT, trung tâm tin học.
  • Giáo viên Tin học chương trình UP (Unlimited Potential) của Microsoft
  • Dạy PowerPoint cho giáo viên THCS, THPT về dùng trình chiếu điện tử trong giảng bài đối với học sinh

Tất cả khoá học