Danh mục
0
0
Đào Trọng Khang
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Tư vấn trong việc xây dựng và thực hiện các hệ thống điều hành nhân sự như: các chính sách và thủ tục nhân sự, đánh giá hệ thống nhân sự (HR Audit), quản lý thực hiện công việc, chế độ đãi ngộ cho người lao động, quan hệ lao động...
  • Đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm.
  • Cung cấp các dịch vụ Tìm và Đánh giá năng lực ứng viên theo yêu cầu của đối tác là các công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài, các công ty cổ phần, công ty TNHH Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan