Danh mục
0
0
Bình Dương Hoàng
Học viên: 38
Khóa học: 2618

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Hoàng Bình Dương là một nhà giao dịch có kinh nghiệm.
  • Đã có 2 năm đầu tư nghiên cứu trong giao dịch nhị phân
  • Một trong những người đi đầu trong việc phát triển và sáng tạo các phương pháp giao dịch quyền chọn nhị phân

Tất cả khoá học