Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Blueboard
Nhóm tác giả Đại Học Sư Phạm TP. HCM

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

- Khoa Ngoại ngữ Đại học Sài Gòn

- Phó trưởng bộ môn Sư phạm Anh

- 14 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ

ThS. Lê Nguyễn Như Anh

- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM

- 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ

ThS. Bùi Thị Phương Thảo

- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM

- 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ

ThS. Đào Thị Minh Thư

- Khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm TP.HCM

- 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Anh Ngữ

Các khóa học của giảng viên