Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Hinhthe
Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên kế hoạch cung ứng – Công ty Coca Cola Việt Nam, Công ty L’Oreal Việt Nam

Trưởng nhóm cung ứng và sản xuất – Công ty Decathlon Việt Nam

Phó phòng kế hoạch cung ứng – Công ty Janssen Cilag, thuộc tập đoàn Johnson & Johnson Việt Nam

MBA trường Rotterdam school of Management, Erasmus University, The Netherlands

Đã được đào tạo chương trình CPIM (Certified in Production and Inventory Management ), thuộc tổ chức APIC (Association for Supply Chain and Operations Management.)

Đã được đào tạo chương trình Supply Chain Academy, Accenture Academy (https://www.accentureacademy.com)