Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
0100 00 12 02still001
Trần Hoàng Sơn

- Chuyên viên đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng Đông Nam Á.

- Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng Đông Nam Á là nơi đào tạo nghề, kỹ năng sống, tham gia các hoạt động từ thiện.