Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar untitled 2
Phạm Hồng Phong

- 4 năm kinh nghiệm làm việc với PHP+ Mysql.

- Triển khai nhiều hệ thống lớn sử dụng các framework như Yii, Zend,Ci. Sử dụng nhiều công nghệ caching như redis, memcache.

- Kinh nghiệm làm việc với các search engine: solr, elastics

- Kinh ngiệm làm việc với NoSQL: mongoDB, Cassandra

- 1 năm kinh nghiệm với big data và python. Hệ thống tính toán phân tán: apache spark, hadoop

- Hiện đang là senior software engineer tại công ty Orenj Technology