Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Sze 392769 sze avata ong nam 2jpg
Nguyễn Vinh Nam

Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Trí tuệ Cộng đồng

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học giáo dục Việt Nam

Người sáng lập ra phương pháp đào tạo và huấn luyện cho các bậc cha mẹ trở thành “CHUYÊN GIA CỦA CON” với hơn 10 năm nghiên cứu trau dồi kinh nghiệm trong ngành Giáo dục & Đào tạo