Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Img 20181009 090625 483
Trần Quốc Minh

Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Bất động sản, Giao dịch Forex & Gold, và đang tư vấn cho một số ngân hàng ở Việt Nam.

Anh là người sở hữu chứng nhận độc quyền phương pháp đầu tư thị trường FOREX & GOLD. Thước đo trên thị trường đầu tư chính là lợi nhuận. Thành công là có kiếm được tiền hay không.

Anh dám chứng minh những điều trên cho học viên thấy trực tiếp, điều này tạo nên sự khác biệt của anh.