Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
P40700631
Nguyễn Vũ Tuấn Hải

Quản lý quỹ cho Công ty Sweath Global

10 năm kinh nghiệm tham gia trong lĩnh vực đầu tư tài chính

2009-2011 Quản lý bộ phận phân tích kỹ thuật cho Công ty CK Rồng Việt (Vietdragon Security)

Tham gia đào tạo phân tích kỹ thuật cho 1 số Công ty về ngoại hối và các tổ chức khác