Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar chucdh
Đỗ Huy Chúc

Cử nhân kinh tế.

Chuyên gia phong thủy.

Chuyên gia lý luận cao cấp.

Giảng viên CEFE cao cấp (chương trình do Cộng hòa Liên bang Đức chuyển giao).