Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar chucdh
Đỗ Huy Chúc

Cử nhân kinh tế.

Chuyên gia phong thủy .

Chuyên gia lý luận cao cấp.

Giảng viên CEFE cao cấp (chương trình do CHLB Đức chuyển giao).