Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Unnamed
Đinh Ngọc Chiến

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ngay từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng CAD 3D để xây dựng mô hình, làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.

- 4 năm kinh nghiệm hướng dẫn AutoCAD 3D cho sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp tại công ty.

- 7 năm kinh nghiệm áp dụng AutoCAD 3D trong công việc.