Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar img 0579
Trương Tiến Bình

• Giảng viên đại học Thành Tây

• 15 năm kinh nghiệm làm quản lý, điều hành doanh nghiệp trong và ngoài nước

• Tham gia giảng dạy hàng ngàn sinh viên, nhiều người trong số đó hiện đang là lãnh đạo, quản lý nhiều cơ quan đơn vị

• Tư vấn quản trị cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước