Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Cau 1400 00 14 15still001
Ngô Dũng Tuấn

- Làm việc tại công ty Viet-care

- Làm công tác giảng dạy tại trường Đại Học Y Hà Nội.