Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avt trang
Đỗ Thùy Trang

Art Director tại TNI Group

Co-founder T-Agency

Giảng viên STORYTELLING tại TNI Bussiness School