Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
20187867 1344084992372808 150
Nguyễn Văn Hiệp

- Đã làm MMO: dropshipping và FBA kinh nghiệm hơn 3 năm

- Là một admin của cộng đồng dropship nổi tiếng hơn 10 nghìn thành viên

- Có kinh nghiệm giảng dạy online và offline hơn 1 năm và rất nhiều thành viên thành công với lĩnh vực này

- Top rated seller eBay (Danh hiệu dành cho người bán hàng uy tín)