Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Duylb
Lê Bảo Duy

- Đã từng giảng dạy ở một số trung tâm.

- Đã có thể biến Forex thành một nghề chính, thu nhập ổn định cho cá nhân, điều khó ai có thể làm được.