Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Mah03712mp400 00 00 19still00
Đỗ Gia Trân

- Thạc sĩ Marketing tại trường Đại học UTS, Sydney.

- Cử nhân Thương mại tại RMIT, Vietnam.

- Chứng chỉ Barista, Sydney.

- Kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Úc và 3 năm làm việc tại Felix Coffee trong vai trò quản lý.