Interests
avatar

Trương Minh Thắng

0
0
0
  • 7 năm công tác trong ngành Công An lên cấp bậc Thượng Uý, sau đó rời ngành công an và tự học lập trình năm 30 tuổi.
  • Sau 1 năm 3 tháng đạt thu nhập 1000 USD tại dự án Boeing - FPT Software.
  • Sau 2 năm xây dựng và vận hành trung tâm Big Zero Academy từ số vốn 0đ.
  • Sau 4 năm (sau 2 năm Big Zero Academy hoạt động) giúp đỡ cho khoảng 50 học viên có thu nhập từ 8 triệu trở lên. 5 học viên đã có thu nhập trên 15 triệu. Cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho FPT, VNPT, GMO, Framgia....
  • Thành thạo các ngôn ngữ Objective C, Swift, Java, Kotlin, HTML5 - CSS3 - Javascript, Xamarin, React Native, C/C++.
Trương Minh Thắng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trương Minh Thắng

ABOUT
  • 7 năm công tác trong ngành Công An lên cấp bậc Thượng Uý, sau đó rời ngành công an và tự học lập trình năm 30 tuổi.
  • Sau 1 năm 3 tháng đạt thu nhập 1000 USD tại dự án Boeing - FPT Software.
  • Sau 2 năm xây dựng và vận hành trung tâm Big Zero Academy từ số vốn 0đ.
  • Sau 4 năm (sau 2 năm Big Zero Academy hoạt động) giúp đỡ cho khoảng 50 học viên có thu nhập từ 8 triệu trở lên. 5 học viên đã có thu nhập trên 15 triệu. Cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho FPT, VNPT, GMO, Framgia....
  • Thành thạo các ngôn ngữ Objective C, Swift, Java, Kotlin, HTML5 - CSS3 - Javascript, Xamarin, React Native, C/C++.
TOP COURSES

No Related Course