Interests
avatar

Triệu Tuấn Anh

0
0
0
  • Trưởng phòng CNC Công ty Samsung Electronics Việt Nam.
  • Chuyên gia về tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.
  • Giảng viên đào tạo nội bộ Công ty Samsung Electronics Việt Nam.
  • Chuyên gia thiết kế 2D, 3D chi tiết máy bằng Autodesk Inventor Professional.
Triệu Tuấn Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Triệu Tuấn Anh

ABOUT
  • Trưởng phòng CNC Công ty Samsung Electronics Việt Nam.
  • Chuyên gia về tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.
  • Giảng viên đào tạo nội bộ Công ty Samsung Electronics Việt Nam.
  • Chuyên gia thiết kế 2D, 3D chi tiết máy bằng Autodesk Inventor Professional.
TOP COURSES