Interests
avatar

Trần Mạnh Chiến

0
0
0
  • CEO chuỗi cửa hàng Bác Tôm với hơn 20 cơ sở.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
  • Từng trải qua vị trí nghiên cứu viên của Bộ Nông nghiệp, Chuyên gia chuỗi giá trị của các tổ chức quốc tế (CIAT, Helvetas, ActionAid, Oxfam).
  • Từng học về chuỗi giá trị tại Đại học Larenstein, Hà Lan; Health Coach với Integrative Nutrition (Hoa Kỳ).
Trần Mạnh Chiến
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Mạnh Chiến

ABOUT
  • CEO chuỗi cửa hàng Bác Tôm với hơn 20 cơ sở.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
  • Từng trải qua vị trí nghiên cứu viên của Bộ Nông nghiệp, Chuyên gia chuỗi giá trị của các tổ chức quốc tế (CIAT, Helvetas, ActionAid, Oxfam).
  • Từng học về chuỗi giá trị tại Đại học Larenstein, Hà Lan; Health Coach với Integrative Nutrition (Hoa Kỳ).
TOP COURSES

No Related Course