Interests
avatar

Trần Hoàng Sơn

1
4
0
  • Chuyên viên đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng Đông Nam Á.
  • Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng Đông Nam Á là nơi đào tạo nghề, kỹ năng sống, tham gia các hoạt động từ thiện.
Trần Hoàng Sơn
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Trần Hoàng Sơn

ABOUT
  • Chuyên viên đào tạo tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng Đông Nam Á.
  • Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng Đông Nam Á là nơi đào tạo nghề, kỹ năng sống, tham gia các hoạt động từ thiện.
TOP COURSES
Loading...