Interests
avatar

Phí Công Huy

0
0
0
 • Tốt nghiệp Đại học Oxford Brookes – 2007
 • Tốt nghiệp cao học, MonashUniversity – 2009
 • Giảng viên Khoa Đa phương tiện, phụ trách môn học Kỹ thuật Nhiếp ảnh và Kỹ thuật Quay phim – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • Tham gia thỉnh giảng môn Kỹ thuật Nhiếp ảnh tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • Trưởng nhóm tổ chức và giám sát chất lượng cuộc thi Nhiếp ảnh PPOC 2013 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 • Tham gia làm giám khảo trong cuộc thi Nhiếp ảnh "Thông tin và Truyền thông - Một chặng đường" - Bộ thông tin và truyền thông
 • Trưởng nhóm giám sát chất lượng về bảo trợ truyền thông hình ảnh cho cuộc thi "FBA Innovation Challenge 2015" - Enactus FTU Hanoi
 • Trưởng nhóm giám sát chất lượng về bảo trợ truyền thông hình ảnh cho cuộc thi "FBA Innovation Challenge 2016" - Enactus FTU Hanoi
Phí Công Huy
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phí Công Huy

ABOUT
 • Tốt nghiệp Đại học Oxford Brookes – 2007
 • Tốt nghiệp cao học, MonashUniversity – 2009
 • Giảng viên Khoa Đa phương tiện, phụ trách môn học Kỹ thuật Nhiếp ảnh và Kỹ thuật Quay phim – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • Tham gia thỉnh giảng môn Kỹ thuật Nhiếp ảnh tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • Trưởng nhóm tổ chức và giám sát chất lượng cuộc thi Nhiếp ảnh PPOC 2013 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 • Tham gia làm giám khảo trong cuộc thi Nhiếp ảnh "Thông tin và Truyền thông - Một chặng đường" - Bộ thông tin và truyền thông
 • Trưởng nhóm giám sát chất lượng về bảo trợ truyền thông hình ảnh cho cuộc thi "FBA Innovation Challenge 2015" - Enactus FTU Hanoi
 • Trưởng nhóm giám sát chất lượng về bảo trợ truyền thông hình ảnh cho cuộc thi "FBA Innovation Challenge 2016" - Enactus FTU Hanoi
TOP COURSES

No Related Course