Interests
avatar

PHAN ĐẮC HOAN

3
0
0
  • Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
  • Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế năm 2012.
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.
  • Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.
PHAN ĐẮC HOAN
Courses: 3
Rating: 0
Followers: 0

PHAN ĐẮC HOAN

ABOUT
  • Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
  • Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế năm 2012.
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.
  • Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...