Interests
avatar

Phạm Thanh Tùng

2
4
1
  • Kinh nghiệm 6 năm đào tạo Revit.
  • Cung cấp nhân lực sử dụng Revit cho các công ty kiến trúc trong và ngoài nước.
  • Sáng lập trung tâm đồ họa (Revitcity.vn).
Phạm Thanh Tùng
Courses: 2
Rating: 4
Followers: 1

Phạm Thanh Tùng

ABOUT
  • Kinh nghiệm 6 năm đào tạo Revit.
  • Cung cấp nhân lực sử dụng Revit cho các công ty kiến trúc trong và ngoài nước.
  • Sáng lập trung tâm đồ họa (Revitcity.vn).
TOP COURSES
Loading...
Loading...