Interests
avatar

Phạm Hoàng Hiếu

0
0
0
  • Hiện tại đang làm tại phòng NOC thuộc Công Ty TPCOMS.
  • Có 3 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu an toàn thông tin.
  • Có 2 năm dạy kèm học sinh, sinh viên về an toàn thông tin.
  • Đã hoàn thành kiến thức CISSCP tại trung tâm Robusta.
  • Hoàn thành khóa CHFI tại trung tâm Security 365.
Phạm Hoàng Hiếu
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Hoàng Hiếu

ABOUT
  • Hiện tại đang làm tại phòng NOC thuộc Công Ty TPCOMS.
  • Có 3 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu an toàn thông tin.
  • Có 2 năm dạy kèm học sinh, sinh viên về an toàn thông tin.
  • Đã hoàn thành kiến thức CISSCP tại trung tâm Robusta.
  • Hoàn thành khóa CHFI tại trung tâm Security 365.
TOP COURSES

No Related Course